Barion Pixel

Lexi Vendégház Balatonboglár

Lexi Apartmanok és Lexi Vendégház Balatonboglár

GDPR

GDPR szabályzat

Adatkezelés (GDPR)

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A Lexi Apartmanok és Lexi Vendégház (továbbiakban szálláshely vagy szolgáltató) adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója két okból jön létre:

 • a szálláshely weboldalán egy online foglalási rendszer érhető el, amelyen keresztül a szálláshely szolgáltatást igénybe vevőknek (továbbiakban Vendég) a szálláshelyre nyílik lehetőségük szolgáltatást megrendelni, szállást foglalni.
 • a szálláshely szolgáltatásait igénybe vevő személyek a szálláshelyre történő bejelentkezéskor adatokat adnak meg, hogy a szálláshely az állam által kötelezően előírt feladatait el tudja látni (vendégkönyv vezetése, vendégem.hu alkalmazásban történő kötelező adatszolgáltatás).

Az adatok kezelésével a szálláshely üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő) ezúton ad tájékoztatást Vendégeinek az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Adatkezelő kijelenti, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlapon keresztül történő online foglalással a szolgáltatást igénybe vevő vendég mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

I.

Alapfogalmak

 • személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • az adatkezelés korlátozása:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

 • kötelező adatkezelés:amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 • nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • profilalkotás:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II.

Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő neve: Papp Mónika

Adatkezelő elérhetősége:

Cím: 8630 Balatonboglár, Attila utca 12. 

Telefonszám: +36 30 9379453

E-mail cím: info@lexivendeghaz.hu

III.

Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:

 1. szálláshelyre történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatokat megadni
 2. szükséges továbbá személyes adatok megadása a szálláshely szolgáltatásról történő számla kiállításához
 3. szükségesek adatok kezelése a foglalással kapcsolatos kommunikáció érdekében, hogy a szálláshelyre érkezés előtt tájékoztatni tudja a Vendéget, ha szükséges
 4. szükséges adatok kezelése a szálláshelyre történő bejelentkezés és az állam által a magánszálláshelyek részére történt kötelező feladatinak ellátása érdekében (vendégkönyv vezetése, vendégem.hu alkalmazásba vendégadatok rögzítése)

IV.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

 1. A III. a) pontjában foglalt cél esetében a szolgáltatási szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.
 2. A III. b) pontjában foglalt cél esetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat vagy számla készítési kötelezettség.
 3. A III. c) pontjában foglalt cél esetében az adatok kezelése annak érdekében történik, hogy Szolgáltató a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről a Vendéget megfelelően tájékoztatni tudja.
 4. A III. d) pontjában foglalt cél esetében az adatok kezelése annak érdekében történik, hogy Szolgáltató a szükséges adatjelentési kötelezettségének eleget tegyen

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

V.

A kezelt adatok köre

Adatkezelő honlapján működő online foglalási felület igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban a foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név (családi és utónév),
 • Lakcím
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,

Adatkezelő a szálláshelyre történő bejelentkezéskor az állam által kötelezően előírt feladatait elvégzéséhez (vendégkönyv vezetése, vendégem.hu alkalmazásban történő kötelező adatszolgáltatás az alábbi személyes adatok megadását kéri:

 • Név (családi és utónév)
 • Lakcím
 • születési hely és idő
 • személyigazolvány száma

VI.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek aSzálláshelyről történő távozását követően törlésre kerül. Amennyiben a Vendég hozzájárul, a weboldalon hozzájárul, hogy részére további ajánlatokat küldjünk, úgy e-mail címét és nevét Adatkezelő saját adatbázisában tárolja, míg Vendég le nem iratkozik a hírlevélről.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII.

Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
Az adatkezelő honlapján keresztül működő foglalási rendszer egy külső védett tárhely szolgáltatónál került elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt adatokhoz a szolgáltató nem férhet hozzá. Adatkezelő az összes munkafolyamatát jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi.

VIII.

A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A Vendég kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
 • A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

Jogérvényesítés: A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az II. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg. Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be. A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Balatonboglár, 2021.05.01.

 

A Lexi Apartmanok és Lexi Vendégház (továbbiakban szálláshely) területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

 1. A kezelt adatok köre A szálláshely területén  a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelési rendszerrel történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a vendégház működteti.
 2. Az adatkezelés célja A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja a szálláshely területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint a szálláshely vagyontárgyainak védelme. További cél a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként történ felhasználása a hatósági eljárások keretében.
 3. Az adatkezelés jogalapja A szálláshely területén tartózkodó személyek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a szálláshely területen megjelenni kívánó további személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegít módon, ismertető van kihelyezve. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a vendégház vendégei vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik, a vendégház területén tartózkodó személyek elfogadják, hogy róluk felvételek készülhetnek, és azok a szabályzatban meghatározottak szerint felhasználhatóak.
 4. Az adatkezelés időtartama A képfelvételeket a vendégházban lévő központi felvevő egységen 3 napig tároljuk.
 5. Az adatkezelés jogosultsági köre A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a vendégház üzemeltetői jogosultak. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a vendégház üzemeltetői nézhetik vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a szálláshely üzemeltetői készíthetnek.
 6. Az adatbiztonsági intézkedések

 6.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló eszközök úgy kerültek elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy nem láthatja.

6.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését a jogosult személyek kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik.  A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

 6.3. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

 6.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a rögzítésre került felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

 6.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan megkezdéséről és a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat szerinti formanyomtatványon kell vezetni.

 1. Kamerák elhelyezése A teljes szálláshely területén összesen 6 darab kamera található: bejáratnál, vendégház falán, vendégház bejáratánál, wellness helyiségben, hátsó apartman bejáratánál, északi kapunál.
 2. Az érintettek jogai

 8.1. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont).

 8.2. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre a megsemmisítés mellőzésének kérésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet a szálláshely vezetőjének kell benyújtani.

8.3. Az érintett kérelmezheti a vendégháznál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 8.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, b) ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a szálláshely szolgáltató megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 8.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 Szerkezetbe foglalt szabályzat 2021.05. 01.-én lépett hatályba.                                                                                                                 Balatonboglár, 2021.05.01.